Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem:

·         ARPO TELECOMUNICACIONS SL. (En endavant, Arpo) és una empresa dedicada a la venda de comunicacions mòbils.

·         ARPO es troba inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1272, foli 31, num .T-14304, inscripció 1.

·         ARPO amb CIF B43491828, és una societat domiciliada a l'efecte de la present informació al Carrer Doctor Mallafre Guasch 3 Local 4 Tarragona 43005, i és en l'actualitat l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament de la pàgina web www.arpotelecomunicaciones.es . Altres dades de contacte que posem a la seva disposició: Contacti amb Nosaltres.

·         E-mail de contacte: arpo@arpotelecomunicaciones.es

·         ARPO està inscrita en el Registre d'Aparells Elèctrics i Electrònics de l'Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (RII-AEE) amb el número 4992. 

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

www.arpotelecomunicaciones.es proporciona l'accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Arpo, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Arpo ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

·         Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

·         Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

·         Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Arpo, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

·         Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Propietat Intel·lectual i Industrial

1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de Arpo per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

2. L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de Arpo.

3. L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts.

4. Arpo no es responsabilitza el possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuario.ARPO s'exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. ARPOse reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Arpo no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Modificacions

Arpo es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

 

Enllaços

En el cas que en nom de l'domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Arpo no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Arpo assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Accés

Arpo es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.

Dret d'exclusió

Arpo es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.

 

Generalitats

Arpo perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Modificació de les presents condicions i durada

Arpo podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Arpo i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http: // ec. europa.eu/consumers/odr/.